Đề KS đầu năm môn Sinh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Cập nhật lúc: 16:27 09-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Sinh năm học 2020 - 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh có đáp án chi tiết.

Đề Khảo sát đầu năm môn Sinh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 6: Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng tạo thành cấp độ tổ chức sống nào sau đây?

A. Mô                             B. Cơ quan                   C. Hệ cơ quan              D. Cơ thể.

Câu 7: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

Đáp án Đề khảo sát đầu năm lớp 10 môn Sinh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án  Câu  Đáp án 
1 D 11 B 21 D 31 D
2 C 12 A 22 C 32 D
3 D 13 B 23 C 33 B
4 D 14 C 24 D 34 D
5 B 15 B 25 A 35 D
6 A 16 B 26 B 36 B
7 A 17 B 27 C 37 C
8 A 18 D 28 C 38 A
9 C 19 A 29 A 39 C
10 B 20 C 30 A 40 D

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021