Đề KS đầu năm lớp 10 môn Anh - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Cập nhật lúc: 17:16 08-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10


Cùng tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn tiếng Anh năm học 2020 - 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, Bắc Ninh có đáp án.

Đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu 17. At the moment, my sister ____ her homework, my brother ____ games.

A. is making - is playing B. is doing - is playing    C. does – plays     D. makes - is playing

Câu 18.  It’s 7.00 p.m. now and we ____ meal together. We usually ____ dinner at that time.

A. have - eat                   B. have - are eating                   C. are having - eat D. are having - are eating

Đáp án đề khảo sát đầu năm môn Anh lớp 10 - THPT Lý Thường Kiệt 2021

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án
1 C 11 A 21 A 31 C 41 D
2 A 12 A 22 C 32 B 42 A
3 A 13 D 23 A 33 B 43 B
4 D 14 D 24 C 34 B 44 C
5 C 15 B 25 C 35 D 45 B
6 B 16 A 26 B 36 A 46 C
7 A 17 B 27 D 37 B 47 C
8 B 18 C 28 C 38 B 48 D
9 A 19 B 29 C 39 C 49 C
10 C 20 D 30 A 40 B 50 C

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021