Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh 11 – THPT Trần Hưng Đạo 2015

Cập nhật lúc: 16:44 25-03-2016 Mục tin: Đề kiểm tra 45 phút lớp 11


Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh 11 – THPT Trần Hưng Đạo 2015 giúp các em củng cố kiến thức chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới:

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Sinh 11 – THPT Trần Hưng Đạo 2015

Phần I: Trắc nghiệm (5đ)

1/ Hình thức sinh sản của cây rêu là sinh sản

a. bào tử                       b. phân đôi                              c. sinh dưỡng                           d. hữu tính

2/ Cây nào sau đây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân rễ:

a. Rau má                    b. Cỏ gấu                                 c. Cây thuốc bỏng                    d. Khoai tây

3/ Hình thức nào sau đây không phải sinh sản

a. Mọc chồi                  b. Phân đôi                              c. Tái sinh                                d. Phân mảnh

4/Thụ tinh ngoài thường xảy ra với động vật nào?

a. Động vật ở cạn         b. Động vật ở nước                    c. Động vật sinh sản vô tính           d. Động vật có vú

5/ Trong sinh sản sinh dưỡng tự nhiên, cơ thể mới được mọc ra từ:

a. Thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, cành chiết.                        b. Thân rễ, cành ghép, cành giâm, rễ củ, thân củ.

c. Thân bò, thân rễ, thân củ, rễ củ, lá.                          d. Thân bò, thân rễ, cành giâm, rễ củ, lá.

6/ Chọn đáp án đúng điền vào câu sau:

Khi hoocmon ………………..có nồng độ cao nhất thì gây ra sự rụng trứng trong ngày thứ…….của chu kì kinh nguyệt.

a. progesteron / 14       b. FSH / 2                                c. ostrogen / 7                          d. LH / 14

7/ Hoocmon nào từ tuyến yên kích thích sinh tinh trực tiếp?

a. LH                           b. Progesteron                          c. FSH                                      d. FSH, LH     

8/ Hạt  được hình thành từ………..đã thụ tinh

a. bầu nhụy                  b. vòi nhụy                              c. noãn                                     d. bầu nhị       

9/ Hạt ngô thuộc loại

a. hạt có nội nhũ          b. quả giả                                 c. hạt không có nội nhũ                d. quả đơn tính

10/ Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là:

a. phân bào                  b. nguyên phân                        c. nguyên phân và giảm phân          d. giảm phân

11/ Đặc trưng không thuộc sinh sản hữu tính

a. luôn tạo ra thế hệ sau luôn thích nghi với môi trường sống ổn định c. luôn gắn liền với giảm phân tạo giao tử

b. luôn có quá trình hình thành và hợp nhất của các giao tử                d. luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp của hai bộ gen

12/ Hệ thần kinh và các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ

a. thần kinh                  b. tuần hoàn                             c. nội tiết                                  d. sinh dục

13/ Giun giẹp có các hình thức sinh sản

a. phân mảnh, phân đôi           b. nảy chồi, phân đôi               c.phân đôi, trinh sản                d. nảy chôi, phân mảnh

14/ Phương thức sinh sản nào sau đây là phổ biến ở động vật có vú?

a. Phân cắt                   b. Nảy chồi                              c. Thụ tinh ngoài                      d. Thụ tinh trong

15/ Sau khi rụng trứng, nang rỗng sẽ ra sao?

a. Được sử dụng lại để tạo nhiều trứng khác                                        b. Thoái hóa ngay

c. Chuyển thành thể vàng và tiết hoocmon                                          d. Kích thích ra kinh nguyệt

16/ Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

a. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹ                                                            b. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái

c. bằng giao tử cái                                                                                d. có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái

17/ Cắt con sao biển thành hai phần, về sau chúng hình thành hai cơ thể mới. Hình thức này được gọi là:

a. Phân đôi.                  b. Phân mảnh.                 c. Tái sinh.                   d. Mọc chồi

18/ Loài có bộ nhiễm sắc thể 2n=24. Số nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ hạt phấn là:

a. 36                            b. 24                            c. 48                          d. 12

 19/ Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại:

a. Nảy chồi.                         b. Sinh sản vô tính.         c. Phân đôi.                     d. Phân mảnh.

20/ Điểm chung của quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi là:

a. Chỉ có một bào tử nguyên phân tạo giao tử.                 b . Giống nhau ở cả hai giai đoạn giảm phân và sau giảm phân.

c. Cả 4 bào tử đều nguyên phân tạo giao tử.                    d. Từ tế bào mẹ lưỡng bội (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào đơn bội (n).

Phần II: Tự luận (5đ)

1/ Rối loạn sản xuất hoocmon FSH, LH và testosteron có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh hay không, tại sao? (2đ)

2/ Nêu các đặc trưng của sinh sản hứu tính. (2đ)

3/ Tại sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường trồng bằng cành chiết? (1đ)

Tuyensinh247.com

 


Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018