Ma trận đề thi KSCL đầu năm THPT Sào Nam 2021 - lớp 12 môn Anh

Cập nhật lúc: 15:33 27-09-2021 Mục tin: Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12


Dethihocki cập nhật phía dưới chi tiết ma trận đề thi KSCL đầu năm trường THPT Sào Nam năm học 2021 - 2022 lớp 12 môn Anh (chương trình 10 năm)

Ma trận đề thi KSCL đầu năm THPT Sào Nam 2021 - lớp 12 môn Anh

Combination (Tenses, modal verbs, conditional sentences, reported speech, question tag, cleft sentences)

Transformation (Tenses, modal verbs, conditional sentences, reported speech, question tag, cleft sentences)

Theo TTHN

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021